Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Van: de Ontwikkelhaven

 1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Ontwikkelhaven.
1.2. De Ontwikkelhaven: De Ontwikkelhaven is handelsnaam van Leef helemaal vrij (KvK nr. 85089435), bereikbaar via: Verdiweg 533, 3816 KS, Amersfoort of info@ontwikkelhaven.nl.
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van de Ontwikkelhaven deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die de Ontwikkelhaven exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met de Ontwikkelhaven.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van de Ontwikkelhaven. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
1.9. Offerte: ieder aanbod van de Ontwikkelhaven tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Ontwikkelhaven en een Opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.12. Partijen: De Ontwikkelhaven en Opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij de Ontwikkelhaven.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van de Ontwikkelhaven, inschrijving bij of opdracht aan De Ontwikkelhaven en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door de Ontwikkelhaven.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Ontwikkelhaven en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden De Ontwikkelhaven slechts indien deze door de Ontwikkelhaven schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doel stellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met de Ontwikkelhaven gesloten Overeenkomsten leiden voor de Ontwikkelhaven tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. De Ontwikkelhaven zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen de Ontwikkelhaven en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden de Ontwikkelhaven dus niet.
4.3. De Ontwikkelhaven is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als de Ontwikkelhaven voor de uitvoering van een met de Ontwikkelhaven gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Ontwikkelhaven gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 1. Vertrouwelijkheid

5.1. De Ontwikkelhaven, haar medewerkers en/of door de Ontwikkelhaven ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 1. Prijzen

6.1. Alle door de Ontwikkelhaven genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, tenzij anders anngegeven. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.ontwikkelhaven.nl
6.2. De Ontwikkelhaven kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

 1. Facturering en betaling

7.1. De Ontwikkelhaven factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan de Ontwikkelhaven verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 1. Verplaatsing of annuleringen door de Ontwikkelhaven

8.1. De Ontwikkelhaven is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coaching gesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coaching gesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan de Ontwikkelhaven betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching gesprek(ken).
8.2. De Ontwikkelhaven is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coaching gesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan de Ontwikkelhaven betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching gesprek(ken).

 1. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Ontwikkelhaven gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan de Ontwikkelhaven verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.6. Coaching gesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coaching gesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Ontwikkelhaven gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coaching gesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coaching gesprek: 100% van de prijs.
9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coaching gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Ontwikkelhaven gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door de Ontwikkelhaven gemaakte kosten (door de Ontwikkelhaven te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door de Ontwikkelhaven is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door de Ontwikkelhaven gemaakte kosten (door de Ontwikkelhaven te specificeren).

Annulering overnachting

9.9. Een bij de Ontwikkelhaven gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Ontwikkelhaven gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs;
b. bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
c. bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
d. bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

 1. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan de Ontwikkelhaven betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van de Ontwikkelhaven op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van de Ontwikkelhaven mocht komen vast te staan, is de Ontwikkelhaven slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. De Ontwikkelhaven is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met de Ontwikkelhaven gesloten overeenkomst, is de Ontwikkelhaven daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheid-)instructies niet in acht neemt.
11.3. De Ontwikkelhaven is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat de Ontwikkelhaven bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van de Ontwikkelhaven voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de Ontwikkelhaven door de verzekeraar van de Ontwikkelhaven.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Ontwikkelhaven of diens leidinggevende ondergeschikten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de Ontwikkelhaven ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de Ontwikkelhaven houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 1. Persoonsgegevens

13.1. De Ontwikkelhaven verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Policy.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door de Ontwikkelhaven.

 1. Medewerkers van de Ontwikkelhaven

14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die de Ontwikkelhaven inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan de Ontwikkelhaven verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. De klachten- en geschillenregeling van de Ontwikkelhaven is van toepassing op de Overeenkomst tussen de Ontwikkelhaven en Opdrachtgever. De klachten- en geschillenregeling staat vermeld op de website Privacy Policy.

Versie 1.1, oktober 2022

 

 

© Ontwikkelhaven - 2022 - Alle rechten voorbehouden. De Ontwikkelhaven is een professioneel platform met gecertificeerde coaches en trainers voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. De Ontwikkelhaven is gespecialiseerd in het begeleiden, trainer en coachen van bedrijven, afdelingen en individuele cliënten. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort (KVK 85089435) | Design: YLT | Fotografie: Puur Foto